Stand van zaken augustus 2016

1 september 2016 Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta zijn volop aan het werk aan de Compenserende Maatregelen zowel op Voorne-Putten als Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd worden door het waterschap, Evides en Rijkswaterstaat achter de bureaus de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen. Met dit bericht informeren wij u over de voortgang.
Het verleggen van de gasleiding | © waterschap Hollandse Delta
Het plaatsen van het instroompunt van de inlaatvoorziening bij de Beningerwaard | © waterschap Hollandse Delta

Verleggen gasleidingen

Om de Compenserende Maatregelen uit te kunnen voeren moeten vele kabels en leidingen verlegd worden. Denk hierbij aan waterleidingen en elektriciteitsleidingen. Deze leidingen worden vaak tegelijkertijd tijdens de uitvoering verlegd. Een ander verhaal zijn de hogedruk gasleidingen. Deze grote leidingen liggen zowel op Voorne-Putten als op Goeree-Overflakkee in onze tracés en moesten dus verlegd worden. Aangezien met deze leidingen Goeree-Overflakkee en delen van het Rotterdamse havengebied voorzien worden van gas is een ongehinderde gasaanvoer eerste prioriteit. Afgelopen periode heeft de Gasunie beide leidingen met succes verlegd.

Voorne-Putten

De werkzaamheden aan de oostkant van Voorne-Putten gaan gestaag door. Dammen en duikers zijn bijna allemaal gerealiseerd. De in- en uitstroomputten van de nieuwe inlaat bij de Beningerwaard zijn geplaatst. Nu werkt de aannemer aan de technische installatie en de ombouw van de inlaat. Ook worden nog watergangen gegraven en daar waar nodig beschoeiingen gezet. De verwachting is dat de werkzaamheden op Voorne-Putten aan het einde van het jaar zijn afgerond.

Goeree-Overflakkee

Voor de zomer is Evides al gestart met het aanleggen van de nieuwe transportleiding. Deze leiding wordt grotendeels aangelegd in open ontgraving. Onder meer bij de havenkanalen van Middelharnis en Dirksland moet de leiding ondergronds, zonder te graven aangelegd worden. Dat zal gebeuren via gestuurde boringen. Circa 500 meter leiding wordt dan, nadat deze eerst bovengronds is samengesteld, in één keer onder de grond doorgetrokken. Deze werkzaamheden zijn momenteel in uitvoering.
Net voor de zomer kon ook gestart worden met het bouwen van het nieuwe inname pompstation. Dit pompstation wordt uitgerust met een zogenaamde levende visafvang die in open verbinding staat met bestaande watergangen. Daar komt de in de met het ruwwater ingenomen vis uiteindelijk terecht.

Het waterschap is op dit eiland aan het werk in het deel ten westen van het havenkanaal Dirksland. De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van bestaande sloten en aanpassen van duikers.
Het deeltraject Goeree-Overflakkee Oost bestaat uit de aanleg van sifons onder de havenkanalen en de nieuwe inlaatvoorziening in de buurt van gemaal Koert. De aannemer werkt samen met het waterschap aan de ontwerpen voor de sifons en de inlaatvoorziening. Bijzonder aan de inlaatvoorziening is dat deze inlaat in geval van wateroverlast ook water kan uitpompen naar het Haringvliet.
Voor het traject tussen de havenkanalen (Goeree-Overflakkee Midden) is 31 augustus het bestek op de markt gezet.

Inloopbijeenkomst

Dit jaar zal een algemene inloopbijeenkomst worden georganiseerd in november. Data en tijdstippen zullen per brief en via de website worden aangekondigd.