Voortgang t/m september

16 oktober 2014 Afgelopen maanden zijn er achter de schermen veel voorbereidende werkzaamheden voor de Compenserende Maatregelen Kierbesluit (CMK) uitgevoerd. Met dit bericht brengen wij u hier van op de hoogte.

Vergunningen CMK Voorne-Putten West

Het Projectplan Voorne-Putten West lag tot 24 juli 2014 ter inzage. Hier zijn geen zienswijzen op ingediend. Dit betekent dat het Projectplan onherroepelijk is geworden. Inmiddels zijn ook de vergunningen van de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis en Rijkswaterstaat verkregen.

Het bestek van de werkzaamheden in het westelijk deel van Voorne is op de markt geplaatst zodat aanbiedingen ingediend kunnen worden.

Proefsleuven

Komende maanden worden voor waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf in het projectgebied op Goeree-Overflakkee proefsleuven gegraven.

Deze proefsleuven dienen er voor om kabels en leidingen nauwkeurig in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens kunnen de ontwerpen verder verfijnd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kabels en leidingen in de buurt van de duikers of sloten die aangepast moeten worden en de ruwdrinkwaterleiding die aangelegd moet worden. De proefsleuven worden voornamelijk in de wegbermen van het waterschap gemaakt.

Direct betrokkenen zijn hierover rechtstreeks geïnformeerd.

De proefsleuven op Voorne-Putten zijn inmiddels allemaal al gegraven. 

Kabels en leidingen

Zowel op Voorne-Putten als op Goeree-Overflakkee dienen de gastransportleidingen verlegd te worden. Voor Goeree-Overflakkee is het verzoek tot aanpassing al ingediend bij de Gasunie. Voor Voorne-Putten is inmiddels de onderbouwing opgesteld en wordt het verzoek tot aanpassing in oktober ingediend.

Beschoeiingen Voorne West

Tegelijkertijd met het onderhoud van beschoeiingen op het eiland Voorne-Putten worden ook beschoeiingen aangepast als onderdeel van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Aanpassingen aan de beschoeiingen zijn nodig om de kanten te beschermen tegen de grotere waterhoeveelheden die door de aanvoersloten moeten stromen.

Bestemmingsplannen

In september is bij zowel de gemeente Bernisse als de gemeente Goeree-Overflakkee het verzoek ingediend voor het aanpassen van het bestemmingsplan.

Deze wijzigingen zijn nodig om de plannen van het waterschap en Evides te kunnen realiseren. De ruimtelijke onderbouwing van Bernisse is inmiddels in concept opgesteld en zal in oktober worden ingediend.

Bouwkundige- en veldopnames

Waterschap Hollandse Delta heeft voor Voorne een onafhankelijk bureau aangesteld om de opnames aan panden en percelen te laten verrichten. Deze opnames zijn noodzakelijk om mogelijke schade tijdens de uitvoering in beeld te kunnen brengen. De vooropnames worden kort voorafgaand aan de werkzaamheden genomen terwijl de naopnames kort na de realisatie plaatsvinden.

Onderzoeken

Op basis van de in 2013 uitgevoerde onderzoeken diende er nog een drietal onderzoeken aangevuld te worden.

Het archeologisch onderzoek op het oostelijk deel van Voorne is inmiddels uitgevoerd en opgeleverd. Hieruit zijn geen bijzonderheden gekomen.

Van het onderzoek naar de dijkstabiliteit in dit gebied is inmiddels de uitslag ontvangen en ook dit levert geen aanvullende maatregelen op.

Het onderzoek naar de mogelijke effecten in de vestinggracht van Hellevoetsluis loopt nog. De resultaten hiervan worden in oktober verwacht.