Op weg naar ondertekening overeenkomst en uitvoering

23 april 2014 De afgelopen maanden is gewerkt aan het voorbereiden van de uitwerking van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Op donderdag 3 april heeft de stuurgroep positief gereageerd hierop en zijn we weer een stap dichterbij de ondertekening van de overeenkomst om de Compenserende Maatregelen Kierbesluit uit te kunnen voeren.

Evides Waterbedrijf, Rijkswaterstaat en waterschap Hollandse Delta hebben afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van de uitvoeringsplannen en de daarbij behorende kosten, het inventariseren van de risico's en het verder vormgeven van de projectorganisatie. Deze informatie heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu nodig om een weloverwogen beslissing te nemen over het verlenen van de opdracht en om de kosten van uitvoering van € 75 miljoen goed te keuren. De partijen werken toe naar een ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst in het tweede kwartaal.

Voorbereiding op realisatie

Inmiddels is het waterschap gestart met de voorbereiding van de realisatie van de werkzaamheden in het westelijk deel van Voorne. Het bestek wordt opgesteld en de keukentafelgesprekken met betrokken omwonenden worden ingepland. Het doel is te komen tot een akkoordverklaring met de betrokken eigenaren en gebruikers. Ook worden de benodigde vergunningaanvragen voorbereid zodat deze ingediend kunnen worden.
 
De start van de realisiatie in dit deel van het gebied, tegelijkertijd de start van de compenserende werken Kierbesluit, is gepland in het einde van het derde kwartaal van 2014.