Veelgestelde vragen

 

Resultaten 1 - 5 van 9
Hoe zorg je ervoor dat het zout niet over de denkbeeldige lijn Middelharnis – Spui komt?  
Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat een meetnet de zoutgrens bewaakt. Naast de monitoring van het oppervlaktewater zal het waterschap ook het grondwater monitoren. Hiervoor is het noodzakelijk het huidige grondwatermeetnet uit te breiden om de effecten op grondwaterstanden en chloride-gehalten in beeld te kunnen brengen.
Bovendien zullen waterschap en Evides chloride-meters in de inlaatpunten plaatsen.
Kan er in de nieuwe situatie nog wel water uit het Haringvliet worden ingenomen?  
Ja, bij de Kier komt het zoute water niet verder dan de denkbeeldige lijn Middelharnis - monding Spui. Dit wordt in de gaten gehouden met een zoutmeetnet. De 4 punten van inname voor landbouw- en drinkwater ten westen van deze lijn (Zuiderdiep, Scheelhoek, Hellevoetsluis en Oudenhoorn) worden verplaatst om de inname van zoetwater te behouden. Waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken de compenserende maatregelen nader uit.
Klopt het dat zwaar verontreinigd bodemslib van het Haringvliet mee naar buiten gezogen zal worden bij het gedeeltelijk open zetten van de kier?  
Hiernaar is in 2004 onderzoek gedaan. De conclusie van dit onderzoek is dat "De verwachting is dat de trends in sedimentatiefluxen en zwevend stof concentraties gelijk zullen blijven aan de huidige situatie."
Komt het getij terug door de Haringvlietsluizen op een kier te zetten?  
Nee, de opening van de Haringvlietsluizen is te klein om het getijde terug te brengen. Vanaf 2018 worden het openingsprotocol gemonitord om te bekijken wat de effecten zijn op onder andere de natuur. Voor verdere stappen dan de nu voorgestelde plannen is een aparte besluitvormingsprocedure nodig.
Verandert de veiligheid van het achterland wanneer de sluizen op een kier gaan?  
Nee, de maatregelen hebben geen gevolgen voor de veiligheid. De Haringvlietsluizen zijn een primaire waterkering en worden ook zo beheerd. Bij storm op zee gaan de sluizen gewoon dicht. Ook in de toekomst geldt: veiligheid voorop.