Zuiderdiep

Het Zuiderdiep vervult momenteel een belangrijke rol in zowel de aan- als de afvoer van water op Goeree. In het voorjaar wordt met de inlaat Zuiderdiep het hele systeem gedurende enkele weken zoet gespoeld.
Het Haringvliet en het Zuiderdiep vanuit de lucht

Het chloridegehalte wordt hiermee tot circa 150-200 mg/l gebracht, voldoende voor agrarische doeleinden.

Wanneer er in het najaar geen vraag meer is vanuit de landbouw wordt er gestopt met doorspoelen en ontvangt het Zuiderdiep alleen nog uitgeslagen polderwater. Hierdoor verzilt het Zuiderdiep tot boven de 1.000 mg/l met uitschieters tot ver boven de 3.000 mg/l. Tevens is de belasting met voedingsstoffen vanuit de polders hoog.

Het huidige gebruik heeft tot gevolg dat het waterpeil varieert en hoge nutriënt- en chloridengehalten (voedingsstoffen en zout) bevat. Vooral het chloridegehalte is sterk wisselend. Deze sterke wisselingen uiten zich vervolgens in een beperkte ontwikkeling van de flora en de fauna in het Zuiderdiep. In perioden dat het Zuiderdiep zoet is neemt ook het risico op algenbloei toe. De conclusie is dat er in het Zuiderdiep geen sprake is van een stabiel systeem.

Het Zuiderdiep is als waterlichaam aangewezen en opgenomen in het stroomgebied beheerplan van de Maas. Voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het nodig om een watertype te kiezen om een realistisch doel af te kunnen leiden. Dit vraagt om een keus te maken: of het handhaven van een zoet systeem of een verziltend systeem. Het handhaven van het huidige gebruik is niet realistisch en is in de toekomst niet meer mogelijk.

Het waterschap kiest met de geplande compenserende maatregelen van het Kierbesluit voor een verziltend Zuiderdiep met alleen een afvoerfunctie. Een zoet systeem is niet realistisch vanwege de grote hoeveelheid water die nodig is om het Zuiderdiep zoet te spoelen en te houden.

Het zoetspoelen van de polders die momenteel vanuit het Zuiderdiep van zoet water worden voorzien zal in de toekomst plaatsvinden via het nieuwe aanvoertracé. Een duurzaam watersysteem vanwege de scheiding van aan- en afvoer en vanwege op termijn een stabieler Zuiderdiep.

Het waterschap zal de maatregelen, behorend bij de nieuwe functie van het Zuiderdiep uitwerken. Deze maatregelen vallen buiten de scope van het project compenserende maatregelen Kierbesluit.